RODO

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie.

 

2.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie pełni Norbert Rataj, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@norsystem.pl.mia

 

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły.

 

4.      Wizerunek i dane osobowe mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie oraz na stronie internetowej i portalach społecznościowych Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie.

 

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym mamy ustawowy obowiązek przekazywania danych.

 

6.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nauki, a następnie archiwizowane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

7.      Posiada Pani/Pan prawdo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 

8.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

9.      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.